lists.arthurdejong.org
RSS feed

cvsd commit: MODIFIED: . ...

[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next]

cvsd commit: MODIFIED: . ...User: arthur
Date: 12/03/04 11:18:29

Modified:  . vi.po
Log:
fix Vietnamese debconf translation to use correct paragraph markers


Revision Changes  Path
1.4    +6 -6   cvsd/debian/po/vi.po

Index: vi.po
===================================================================
RCS file: /home/arthur/devel/repos/cvsd/debian/po/vi.po,v
retrieving revision 1.3
retrieving revision 1.4
diff -u -b -r1.3 -r1.4
--- vi.po    15 Aug 2010 10:08:08 -0000   1.3
+++ vi.po    4 Mar 2012 10:18:29 -0000    1.4
@@ -35,7 +35,7 @@
 "phương pháp thao tác ưa thích. Hãy ghi rõ vị trí của tù đổi 
gốc. Nếu bạn lập "
 "«none» (không có) thì sẽ không tạo hay dùng tù đổi gốc nào; 
sẽ tạo một cây "
 "tập tin đổi gốc tại vị trí đã ghi rõ.\n"
-"\n"
+".\n"
 "[Chú thích dịch: Tù gốc khác (tiếng Anh: chroot jail) là một 
thư mục gốc "
 "tạm, thường được tạo để cho phép người dùng truy cập 
thư mục ấy qua FTP hay "
 "HTTP. Dù thư mục ấy có các tập tin gốc cần thiết, người 
dùng không thể truy "
@@ -75,7 +75,7 @@
 "Có thể chạy trình cvsd với ưu tiên đã giảm, để ngăn cản 
nó chiếm hữu tiềm "
 "năng hệ thống, nhất là nếu một người dùng lập tùy chọn 
-z cho cvs. Cũng có "
 "thể tăng ưu tiên ấy: ở đây có giá trị âm.\n"
-"\n"
+".\n"
 "[Chú thích dịch: độ ưu tiên truy cập tiềm năng (tiếng Anh: 
nice value, "
 "nice).] "
 
@@ -102,7 +102,7 @@
 "Phải ghi rõ bất mặt nạ là giá trị bát phân. Nó tiêu biểu 
các quyền truy cập "
 "sẽ bị loại bỏ khi tạo một tập tin nào đó (v.d. dùng giá 
trị 027 sẽ tạo tập "
 "tin có chế độ 640 hay rw-r-----).\n"
-"\n"
+".\n"
 "[Chú thích dịch: bất mặt nạ: (tiếng Anh: umask) lệnh Unix 
giống như chmod, "
 "trừ nó loại bỏ quyền truy cập, dùng giá trị bát phân.]"
 
@@ -256,7 +256,7 @@
 "Có thể cấu hình lớp bọc pserver để giới hạn cách chiếm 
hữu tiềm năng hệ "
 "thống của một tiến trình pserver nào đó. Sẽ lập giới hạn 
tiềm năng với mỗi "
 "tiến trình pserver, không phải với lớp bọc.\n"
-"\n"
+".\n"
 "[Chú thích dịch: lớp bọc, bao bọc, bộ bao bọc (tiếng Anh: 
wrapper) là giao "
 "diện giữa trình gọi và mã đã bao, để cho phép truy cập hay 
bảo vệ mã.]"
 
@@ -530,7 +530,7 @@
 "Bạn có thể chọn loại bỏ tù gốc khác ấy, nhưng mà hành 
động ấy sẽ cũng mất "
 "các kho ở trong nó. Nếu bạn chưa lưu trữ các kho muốn giữ 
thì đừng loại bỏ "
 "thư mụcvào lúc này: hãy tự loại bỏ nó chỉ khi các kho của 
bạn là an toàn.\n"
-"\n"
+".\n"
 "[Chú thích dịch: Tù gốc khác (tiếng Anh: chroot jail) là một 
thư mục gốc "
 "tạm, thường được tạo để cho phép người dùng truy cập 
thư mục ấy qua FTP hay "
 "HTTP. Dù thư mục ấy có các tập tin gốc cần thiết, người 
dùng không thể truy "
@@ -557,7 +557,7 @@
 "Nếu bạn chọn giữ tù gốc khác thì hãy ghi chú rằng vẫn còn 
sẽ loại bỏ người "
 "dùng và nhóm của cvsd. Như thế thì thông tin tập tin UID và GID 
sẽ không còn "
 "hợp nhất lại.\n"
-"\n"
+".\n"
 "[Chú thích dịch:\n"
 "UID - User ID - mã nhận diện người dùng\n"
 "GID - Group ID - mã nhận diện nhóm]"


-- 
To unsubscribe send an email to
cvsd-commits-unsubscribe@lists.arthurdejong.org or see
http://lists.arthurdejong.org/cvsd-commits/