lists.arthurdejong.org
RSS feed

nss-pam-ldapd commit: r1182 - nss-pam-ldapd/debian/po

[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next]

nss-pam-ldapd commit: r1182 - nss-pam-ldapd/debian/poAuthor: arthur
Date: Wed Aug 18 20:55:08 2010
New Revision: 1182
URL: http://arthurdejong.org/viewvc/nss-pam-ldapd?view=rev&revision=1182

Log:
added Norwegian Bokmål (nb) translation of debconf templates by Bjørn Steensrud

Added:
  nss-pam-ldapd/debian/po/nb.po

Added: nss-pam-ldapd/debian/po/nb.po
==============================================================================
--- /dev/null  00:00:00 1970  (empty, because file is newly added)
+++ nss-pam-ldapd/debian/po/nb.po    Wed Aug 18 20:55:08 2010    (r1182)
@@ -0,0 +1,287 @@
+# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
+# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
+#
+# Bjørn Steensrud <bjornst@skogkatt.homelinux.org>, 2010.
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: \n"
+"Report-Msgid-Bugs-To: nss-pam-ldapd@packages.debian.org\n"
+"POT-Creation-Date: 2010-08-15 14:13+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2010-08-18 20:24+0200\n"
+"Last-Translator: Bjørn Steensrud <bjornst@skogkatt.homelinux.org>\n"
+"Language-Team: Norwegian Bokmål <i18n-nb@lister.ping.uio.no>\n"
+"Language: \n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"X-Generator: Lokalize 1.0\n"
+"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../nslcd.templates:1001
+msgid "LDAP server URI:"
+msgstr "URI til LDAP-tjener:"
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../nslcd.templates:1001
+msgid ""
+"Please enter the Uniform Resource Identifier of the LDAP server. The format "
+"is 'ldap://<hostname_or_IP_address>:<port>/'. Alternatively, 'ldaps://' or "
+"'ldapi://' can be used. The port number is optional."
+msgstr ""
+"Skriv inn Uniform Resource Identifier for LDAP-tjeneren, Formatet er "
+"«ldap://<vertsnavn_eller_IP-adresse>:<port>/». «ldaps://» eller "
+"«ldapi://» kan også brukes. Portnummer kan utelates."
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../nslcd.templates:1001
+msgid ""
+"When using an ldap or ldaps scheme it is recommended to use an IP address to "
+"avoid failures when domain name services are unavailable."
+msgstr ""
+"Når ldap eller ldaps-formen brukes anbefales det å bruke en IP-adresse for å "
+"unngå svikt når en DNS-tjeneste ikke et tilgjengelig."
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../nslcd.templates:1001
+msgid "Multiple URIs can be be specified by separating them with spaces."
+msgstr "Flere URI-er kan oppgis, atskilt med mellomrom."
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../nslcd.templates:2001
+msgid "LDAP server search base:"
+msgstr "Søkebase for LDAP-tjener:"
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../nslcd.templates:2001
+msgid ""
+"Please enter the distinguished name of the LDAP search base. Many sites use "
+"the components of their domain names for this purpose. For example, the "
+"domain \"example.net\" would use \"dc=example,dc=net\" as the distinguished "
+"name of the search base."
+msgstr ""
+"Oppgi det entydige navnet (DN) til LDAPs søkebase. Mange steder brukes "
+"komponentene i domenenavnet til dette, For eksempel, domenet "
+"«example.net» ville bruke «dc=example,dc=net» som entydig navn på "
+"søkebasen."
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../nslcd.templates:3001
+msgid "LDAP database user:"
+msgstr "LDAP databasebruker:"
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../nslcd.templates:3001
+msgid ""
+"If the LDAP database requires a login for normal lookups, enter the name of "
+"the account that will be used here. Leave it empty otherwise."
+msgstr ""
+"Hvis LDAP-databasen trenger et login-navn for normale oppslag, så skriv inn "
+"her navnet på kontoen som vil bli brukt. La det stå tomt ellers."
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../nslcd.templates:3001
+msgid "This value should be specified as a DN (distinguished name)."
+msgstr "Verdien må oppgis som et DN - entydig navn."
+
+#. Type: password
+#. Description
+#: ../nslcd.templates:4001
+msgid "LDAP user password:"
+msgstr "LDAP bruker-passord:"
+
+#. Type: password
+#. Description
+#: ../nslcd.templates:4001
+msgid "Enter the password that will be used to log in to the LDAP database."
+msgstr "Oppgi passordet som vil bli brukt til å logge inn i LDAP-databasen."
+
+#. Type: boolean
+#. Description
+#: ../nslcd.templates:5001
+msgid "Use StartTLS?"
+msgstr "Bruke StartTLS?"
+
+#. Type: boolean
+#. Description
+#: ../nslcd.templates:5001
+msgid ""
+"Please choose whether the connection to the LDAP server should use StartTLS "
+"to encrypt the connection."
+msgstr ""
+"Velg om forbindelsen til LDAP-tjeneren skal bruke StartTLS til å kryptere "
+"forbindelsen."
+
+#. Type: select
+#. Choices
+#: ../nslcd.templates:6001
+msgid "never"
+msgstr "aldri"
+
+#. Type: select
+#. Choices
+#: ../nslcd.templates:6001
+msgid "allow"
+msgstr "tillat"
+
+#. Type: select
+#. Choices
+#: ../nslcd.templates:6001
+msgid "try"
+msgstr "forsøk"
+
+#. Type: select
+#. Choices
+#: ../nslcd.templates:6001
+msgid "demand"
+msgstr "krev"
+
+#. Type: select
+#. Description
+#: ../nslcd.templates:6002
+msgid "Check server's SSL certificate:"
+msgstr "Kontroller tjenerens SSL-sertifikat:"
+
+#. Type: select
+#. Description
+#: ../nslcd.templates:6002
+msgid ""
+"When an encrypted connection is used, a server certificate can be requested "
+"and checked. Please choose whether lookups should be configured to require a "
+"certificate, and whether certificates should be checked for validity:\n"
+" * never: no certificate will be requested or checked;\n"
+" * allow: a certificate will be requested, but it is not\n"
+"     required or checked;\n"
+" * try: a certificate will be requested and checked, but if no\n"
+"    certificate is provided it is ignored;\n"
+" * demand: a certificate will be requested, required, and checked.\n"
+"If certificate checking is enabled, at least one of the tls_cacertdir or "
+"tls_cacertfile options must be put in /etc/nslcd.conf."
+msgstr ""
+"Når det brukes en kryptert forbindelse kan det utbes og kontrolleres et "
+"tjenersertifikat. Velg om oppslag skal settes opp til å kreve et "
+"sertifikat, og om gyldigheten av sertifikatet skal kontrolleres:\n"
+"* aldri: det blir ikke bedt om sertifikater og ikke kontrollert;\n"
+"* tillat: det blir bedt om et sertifikat, men det er ikke påkrevet\n"
+"      eller kontrollert.\n"
+"* forsøk: det blir bedt om et sertifikat som blir kontrollert, men\n"
+"      det blir ignorert dersom det ikke blir oppgitt et sertifikat.\n"
+"* krev: det blir bedt om et sertifikat som blir krevet og kontrollert.\n"
+"Hvis sertifikatkontroll er slått på, så må minst ett av valgene tls."
+"cacertdir "
+"eller tls.cscertfile være lagt inn i /etc/nslcd.conf."
+
+#. Type: multiselect
+#. Description
+#: ../libnss-ldapd.templates:1001
+msgid "Name services to configure:"
+msgstr "Navnetjenester som skal settes opp:"
+
+#. Type: multiselect
+#. Description
+#: ../libnss-ldapd.templates:1001
+msgid ""
+"For this package to work, you need to modify your /etc/nsswitch.conf to use "
+"the ldap datasource."
+msgstr ""
+"For at denne pakka skal virke må du endre /etc/nsswitch.conf til å bruke "
+"ldap-datakilden."
+
+#. Type: multiselect
+#. Description
+#: ../libnss-ldapd.templates:1001
+msgid ""
+"You can select the services that should have LDAP lookups enabled. The new "
+"LDAP lookups will be added as the last datasource. Be sure to review these "
+"changes."
+msgstr ""
+"Du kan velge tjenester som skal ha slått på LDAP-oppslag. De nye LDAP- "
+"oppslagene vil bli lagt til som siste datakilde. Pass på å se gjennom "
+"disse endringene."
+
+#. Type: boolean
+#. Description
+#: ../libnss-ldapd.templates:2001
+msgid "Remove LDAP from nsswitch.conf now?"
+msgstr "Skal LDAP fjernes fra nsswitch.conf nå?"
+
+#. Type: boolean
+#. Description
+#: ../libnss-ldapd.templates:2001
+msgid ""
+"The following services are still configured to use LDAP for lookups:\n"
+" ${services}\n"
+"but the libnss-ldapd package is about to be removed."
+msgstr ""
+"Følgende tjenester er fortsatt satt opp til å bruke LDAP il oppslag:\n"
+" ${services}\n"
+"men pakka libnss-ldapd er i ferd med å bli fjernet."
+
+#. Type: boolean
+#. Description
+#: ../libnss-ldapd.templates:2001
+msgid ""
+"You are advised to remove the entries if you don't plan on using LDAP for "
+"name resolution any more. Not removing ldap from nsswitch.conf should, for "
+"most services, not cause problems, but host name resolution could be "
+"affected in subtle ways."
+msgstr ""
+"Det tilrådes at du fjerner innslagene hvis du ikke har tenkt å bruke LDAP "
+"til navneoppslag lenger. Det vil ikke skape problemer for de fleste "
+"tjenestene om ldap ikke fjernes fra nsswitch,.conf, men oppslag av "
+"vertsnavn kan bli påvirket på spissfindige måter."
+
+#. Type: boolean
+#. Description
+#: ../libnss-ldapd.templates:2001
+msgid ""
+"You can edit /etc/nsswitch.conf by hand or choose to remove the entries "
+"automatically now. Be sure to review the changes to /etc/nsswitch.conf if "
+"you choose to remove the entries now."
+msgstr ""
+"Du kan redigere /etc/nsswitch.conf for hånd, eller velge å fjerne innslagene "
+"automatisk nå. Pass på at du kontrollerer endringene i /etc/nsswitch,conf "
+"hvis du velger å fjerne innslagene nå."
+
+#. Type: boolean
+#. Description
+#: ../libpam-ldapd.templates:1001
+msgid "Enable shadow lookups through NSS?"
+msgstr "Skal skyggeoppslag gjennom NSS være slått på?"
+
+#. Type: boolean
+#. Description
+#: ../libpam-ldapd.templates:1001
+msgid ""
+"To allow LDAP users to log in, the NSS module needs to be enabled to perform "
+"shadow password lookups. The shadow entries themselves may be empty - that "
+"is, there is no need for password hashes to be exposed. See http://bugs."
+"debian.org/583492 for background."
+msgstr ""
+"For at LDAP-brukere skal kunne logge inn må NSS-modulen kunne utføre "
+"oppslag i skygge-passordene. Skyggeoppføringene selv kan være tomme, "
+"dvs. det trengs ikke å avsløre passord-hasher. Bakgrunnen for dette "
+"finnes på http://bugs.debian.org/583492"
+
+#. Type: boolean
+#. Description
+#: ../libpam-ldapd.templates:1001
+msgid ""
+"Please choose whether /etc/nsswitch should have the required entry added "
+"automatically (in which case it should be reviewed afterwards) or whether it "
+"should be left for an administrator to edit manually."
+msgstr ""
+"Velg om /etc/nsswitch.conf skal få det nødvendige innslaget lagt til "
+"automatisk (i så fall bør det kontrolleres etterpå), eller om det skal "
+"legges "
+"til manuelt siden av en administrator."
+
--
To unsubscribe send an email to
nss-pam-ldapd-commits-unsubscribe@lists.arthurdejong.org or see
http://lists.arthurdejong.org/nss-pam-ldapd-commits