lists.arthurdejong.org
RSS feed

nss-pam-ldapd commit: r1229 - nss-pam-ldapd/debian/po

[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next]

nss-pam-ldapd commit: r1229 - nss-pam-ldapd/debian/poAuthor: arthur
Date: Thu Sep 30 21:09:58 2010
New Revision: 1229
URL: http://arthurdejong.org/viewvc/nss-pam-ldapd?view=rev&revision=1229

Log:
updated Vietnamese (vi) translation of debconf templates by Clytie Siddall

Modified:
  nss-pam-ldapd/debian/po/vi.po

Modified: nss-pam-ldapd/debian/po/vi.po
==============================================================================
--- nss-pam-ldapd/debian/po/vi.po    Thu Sep 30 20:20:05 2010    (r1228)
+++ nss-pam-ldapd/debian/po/vi.po    Thu Sep 30 21:09:58 2010    (r1229)
@@ -1,15 +1,15 @@
-# Vietnamese Translation for NSS LDAPd.
-# Copyright © 2009 Free Software Foundation, Inc.
-# Clytie Siddall <clytie@riverland.net.au>, 2005-2009.
+# Vietnamese Translation for NSS PAM LDAPd.
+# Copyright © 2010 Free Software Foundation, Inc.
+# Clytie Siddall <clytie@riverland.net.au>, 2005-2010.
 #
 msgid ""
 msgstr ""
-"Project-Id-Version: nss-ldapd 0.7.0\n"
+"Project-Id-Version: nss-pam-ldapd 0.7.9\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: nss-pam-ldapd@packages.debian.org\n"
 "POT-Creation-Date: 2010-08-28 13:39+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2009-09-26 18:51+0930\n"
+"PO-Revision-Date: 2010-09-29 22:21+0930\n"
 "Last-Translator: Clytie Siddall <clytie@riverland.net.au>\n"
-"Language-Team: \n"
+"Language-Team: Vietnamese <vi-VN@googlegroups.com>\n"
 "Language: vi\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
@@ -258,7 +258,7 @@
 #. Description
 #: ../libpam-ldapd.templates:1001
 msgid "Enable shadow lookups through NSS?"
-msgstr ""
+msgstr "Bật tra tìm bóng qua NSS ?"
 
 #. Type: boolean
 #. Description
@@ -269,6 +269,10 @@
 "is, there is no need for password hashes to be exposed. See http://bugs."
 "debian.org/583492 for background."
 msgstr ""
+"Để cho phép người dùng LDAP đăng nhập, mô-đun NSS cần có khả năng thực hiện "
+"việc tra tìm mật khẩu bóng. Mục nhập bóng chính nó có thể là trống, đó là "
+"không cần hiển thị chuỗi duy nhất của mật khẩu. Xem vấn đề http://bugs."
+"debian.org/583492 để đọc về nền của vấn đề này."
 
 #. Type: boolean
 #. Description
@@ -278,17 +282,6 @@
 "added automatically (in which case it should be reviewed afterwards) or "
 "whether it should be left for an administrator to edit manually."
 msgstr ""
-
-#, fuzzy
-#~| msgid ""
-#~| "You can edit /etc/nsswitch.conf by hand or choose to remove the entries "
-#~| "automatically now. Be sure to review the changes to /etc/nsswitch.conf "
-#~| "if you choose to remove the entries now."
-#~ msgid ""
-#~ "You can edit /etc/nsswitch.conf by hand or choose to add the entry "
-#~ "automatically now. Be sure to review the changes to /etc/nsswitch.conf if "
-#~ "you choose to add the entry now."
-#~ msgstr ""
-#~ "Bạn có thể tự sửa đổi tập tin cấu hình « /etc/nsswitch.conf », hoặc chọn "
-#~ "tự động gỡ bỏ các mục nhập ngay bây giờ. Xem lại kỹ các thay đổi trong « /"
-#~ "etc/nsswitch.conf » nếu bạn chọn gỡ bỏ các mục nhập ngay bây giờ."
+"Hãy chọn nếu « /etc/nsswitch.conf » nên có mục nhập yêu cầu được tự động thêm 
"
+"(trong trường hợp đó nó nên được xem lại về sau), hoặc nếu nên để lại để "
+"quản trị xem lại."
--
To unsubscribe send an email to
nss-pam-ldapd-commits-unsubscribe@lists.arthurdejong.org or see
http://lists.arthurdejong.org/nss-pam-ldapd-commits