lists.arthurdejong.org
RSS feed

nss-pam-ldapd commit: r2108 - in debian/nss-pam-ldapd/trunk/debian: . po

[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next]

nss-pam-ldapd commit: r2108 - in debian/nss-pam-ldapd/trunk/debian: . poAuthor: arthur
Date: Thu Jul 10 18:17:55 2014
New Revision: 2108
URL: http://arthurdejong.org/viewvc/nss-pam-ldapd?revision=2108&view=revision

Log:
updated Slovak debconf translation by Slavko (closes: #754284)

Modified:
  debian/nss-pam-ldapd/trunk/debian/changelog
  debian/nss-pam-ldapd/trunk/debian/po/sk.po

Modified: debian/nss-pam-ldapd/trunk/debian/changelog
==============================================================================
--- debian/nss-pam-ldapd/trunk/debian/changelog Mon Jul 7 21:57:24 2014    
(r2107)
+++ debian/nss-pam-ldapd/trunk/debian/changelog Thu Jul 10 18:17:55 2014    
(r2108)
@@ -11,6 +11,7 @@
   - Czech by Miroslav Kure (closes: #753710)
   - Danish by Joe Hansen (closes: #753948)
   - Turkish by Mert Dirik (closes: #754101)
+  - Slovak by Slavko (closes: #754284)
  * for new installs add tls_cacertfile /etc/ssl/certs/ca-certificates.crt to
   nslcd.conf (closes: #750949)
  * provide a debconf prompt for tls_cacertfile if TLS is enabled and reqcert
@@ -18,7 +19,7 @@
  * update autopkgtest tests to dump daemon debug info if tests fail and not
   stop the tests on first failure
 
- -- Arthur de Jong <adejong@debian.org> Mon, 07 Jul 2014 21:54:44 +0200
+ -- Arthur de Jong <adejong@debian.org> Thu, 10 Jul 2014 18:16:54 +0200
 
 nss-pam-ldapd (0.9.4-1) unstable; urgency=medium
 

Modified: debian/nss-pam-ldapd/trunk/debian/po/sk.po
==============================================================================
--- debian/nss-pam-ldapd/trunk/debian/po/sk.po Mon Jul 7 21:57:24 2014    
(r2107)
+++ debian/nss-pam-ldapd/trunk/debian/po/sk.po Thu Jul 10 18:17:55 2014    
(r2108)
@@ -4,28 +4,30 @@
 # This file is distributed under the same license as the nss-pam-ldapd package.
 #
 # Translators:
-# Slavko <linux@slavino.sk>, 2011, 2013.
+# Slavko <linux@slavino.sk>, 2011, 2013, 2014.
 #
 msgid ""
 msgstr ""
-"Project-Id-Version: nss-pam-ldapd 0.8.13-2\n"
+"Project-Id-Version: nss-pam-ldapd 0.9.4-2\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: nss-pam-ldapd@packages.debian.org\n"
 "POT-Creation-Date: 2014-06-08 11:45+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2013-06-10 19:12+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2014-07-09 15:14+0200\n"
 "Last-Translator: Slavko <linux@slavino.sk>\n"
-"Language-Team: slovenčina <debian-l10n-slovak@lists.debian.org>\n"
+"Language-Team: slovenčina <linux@slavino.sk>\n"
 "Language: sk\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n"
-"X-Generator: Gtranslator 2.91.5\n"
+"X-Generator: Gtranslator 2.91.6\n"
 "X-POFile-SpellExtra: HTTP conf StartTLS OPTIONS Time libnss-ldapd nsswitch\n"
 "X-POFile-SpellExtra: DIGEST-MD5 LOGIN CRAM-MD5 PLAIN SKEY NTLM dc ldaps\n"
 "X-POFile-SpellExtra: ldapi HMAC-MD5 ldap SASL net Password nslcd IP LAN\n"
 "X-POFile-SpellExtra: URI EXTERNAL SCRAM services výzva-odpoveď Security\n"
 "X-POFile-SpellExtra: realm Layer GSSAPI distinguished etc Manager KEY LDAP\n"
 "X-POFile-SpellExtra: OTP salt example Digest tlscacertfile tlscacertdir\n"
+"X-POFile-SpellExtra: GNU xscreensaver libc xdm xlockmore wdm start init\n"
+"X-POFile-SpellExtra: ssh 509 libssl nekompatibilným libpam\n"
 
 #. Type: string
 #. Description
@@ -402,7 +404,7 @@
 #. Description
 #: ../nslcd.templates:14001
 msgid "Certificate authority certificate:"
-msgstr ""
+msgstr "Certifikát certifikačnej autority:"
 
 #. Type: string
 #. Description
@@ -411,6 +413,8 @@
 "When certificate checking is enabled this file contains the X.509 "
 "certificate that is used to check the certificate provided by the server."
 msgstr ""
+"Keď je zapnutá kontrola certifikátu, tento súbor obsahuje certifikát X.509, "
+"ktorý slúži na kontrolu certifikátu poskytnutého serverom."
 
 #. Type: error
 #. Description
@@ -421,14 +425,6 @@
 #. Type: error
 #. Description
 #: ../nslcd.templates:15001
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "One or more running instances of xscreensaver or xlockmore have been "
-#| "detected on this system. Because of incompatible library changes, the "
-#| "upgrade of the GNU libc library will leave you unable to authenticate to "
-#| "these programs. You should arrange for these programs to be restarted or "
-#| "stopped before continuing this upgrade, to avoid locking your users out "
-#| "of their current sessions."
 msgid ""
 "One or more running instances of xscreensaver or xlockmore have been "
 "detected on this system. Because of incompatible library changes, the "
@@ -438,11 +434,11 @@
 "sessions."
 msgstr ""
 "Bola zistená jedna alebo viacero bežiacich inštancií xscreensaver alebo "
-"xlockmore. Z dôvodu nekompatibilných zmien v knižniciach, aktualizácia GNU "
-"libc vás nechá bez možnosti overenia totožnosti týmto programom. Mali by ste "
-"zabezpečiť reštartovanie alebo zastavenie týchto programov predtým, než "
-"budete pokračovať v aktualizácii, aby ste sa vyhli zablokovaniu prístupu "
-"vašich používateľov k ich bežiacim reláciám."
+"xlockmore. Kvôli nekompatibilným zmenám v knižniciach, vás aktualizácia GNU "
+"libc nechá bez možnosti overenia totožnosti v týchto programoch. Mali by ste "
+"zabezpečiť reštart alebo zastavenie týchto programov predtým, než budete "
+"pokračovať v aktualizácii, aby ste sa vyhli zablokovaniu prístupu vašich "
+"používateľov k ich bežiacim reláciám."
 
 #. Type: boolean
 #. Description
@@ -474,21 +470,12 @@
 #. Type: string
 #. Description
 #: ../nslcd.templates:17001
-#, fuzzy
-#| msgid "Services to restart for PAM library upgrade:"
 msgid "Services to restart for nslcd upgrade:"
-msgstr "Pri aktualizácii knižnice PAM reštartovať nasledovné služby:"
+msgstr "Služby na reštart kvôli aktualizácii nslcd:"
 
 #. Type: string
 #. Description
 #: ../nslcd.templates:17001
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "Running services and programs that are using NSS need to be restarted, "
-#| "otherwise they might not be able to do lookup or authentication any more "
-#| "(for services such as ssh, this can affect your ability to login). Please "
-#| "review the following space-separated list of init.d scripts for services "
-#| "to be restarted now, and correct it if needed."
 msgid ""
 "Running services and programs that are using nslcd need to be restarted, "
 "otherwise they might not be able to do lookup or authentication any more "
@@ -496,29 +483,23 @@
 "review the following space-separated list of init.d scripts for services to "
 "be restarted now, and correct it if needed."
 msgstr ""
-"Bežiace programy a služby, ktoré používajú NSS a majú sa reštartovať, inak "
-"by viac neboli schopné vykonávať vyhľadávanie a autentifikáciu (pri službách "
-"ako ssh toto môže mať vplyv na schopnosť prihlásiť sa). Prosím, skontrolujte "
-"nasledovný zoznam (položky sú oddelené medzerami) init.d skriptov služieb, "
-"ktoré je treba reštartovať a ak je to potrebné, opravte ho."
+"Bežiace programy a služby, ktoré používajú nslcd je potrebné reštartovať, "
+"inak nebudú schopné vykonávať vyhľadávanie alebo autentifikáciu (pri "
+"službách ako ssh to môže ovplyvniť schopnosť prihlásiť sa). Prosím, "
+"skontrolujte nasledujúci zoznam (položky sú oddelené medzerami) init.d "
+"skriptov služieb, ktoré je treba reštartovať a ak je to potrebné, opravte ho."
 
 #. Type: error
 #. Description
 #: ../nslcd.templates:18001
-#, fuzzy
-#| msgid "Failure restarting some services for PAM upgrade"
 msgid "Failure restarting some services for nslcd upgrade"
-msgstr "Zlyhal reštart niektorých služieb pri aktualizácii PAM"
+msgstr "Zlyhal reštart niektorých služieb pri aktualizácii nslcd"
 
 #. Type: error
 #. Description
 #: ../nslcd.templates:18001
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "The following services could not be restarted for the PAM library upgrade:"
 msgid "The following services could not be restarted:"
-msgstr ""
-"Nasledovné služby nebolo možné reštartovať pri aktualizácii knižnice PAM:"
+msgstr "Nasledujúce služby nebolo možné reštartovať:"
 
 #. Type: error
 #. Description
@@ -539,22 +520,16 @@
 #. Type: error
 #. Description
 #: ../nslcd.templates:19001
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "The wdm and xdm display managers require a restart for the new version of "
-#| "libpam, but there are X login sessions active on your system that would "
-#| "be terminated by this restart. You will therefore need to restart these "
-#| "services by hand before further X logins will be possible."
 msgid ""
 "The wdm and xdm display managers require a restart for the new version of "
 "nslcd, but there are X login sessions active on your system that would be "
 "terminated by this restart. You will therefore need to restart these "
 "services by hand before further X logins will be possible."
 msgstr ""
-"Správcovia obrazovky wdm a xdm vyžadujú reštart kvôli novej verzii libpam, "
-"ale na vašom systéme sú aktívne prihlasovacie relácie X, ktoré by tento "
-"reštart ukončil. Preto tieto služby budete musieť reštartovať ručne predtým, "
-"než bude možné uskutočniť ďalšie prihlásenie k X."
+"Správci obrazovky wdm a xdm vyžadujú reštart kvôli novej verzii nslcd, ale "
+"na vašom systéme sú aktívne prihlasovacie relácie X, ktoré by tento reštart "
+"ukončil. Preto tieto služby budete musieť reštartovať ručne predtým, než "
+"bude možné uskutočniť ďalšie prihlásenie k X."
 
 #. Type: multiselect
 #. Description
-- 
To unsubscribe send an email to
nss-pam-ldapd-commits-unsubscribe@lists.arthurdejong.org or see
http://lists.arthurdejong.org/nss-pam-ldapd-commits/